Diệu Hàm

Chia 36,24 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit adipic, glyxin, axit glutamic và lysin thành ba phần bằng nhau.Đốt cháy phần một thu được 9,856 lít (đktc) CO2 và 7,56 gam H2O. Phần hai tác dụng vừa đủ với 60 ml dung dịch HCl 1M. Phần ba tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 18,10. B. 17,20.  C. 17,74. D. 18,28.

Neo Pentan chọn trả lời