Neo Pentan

Chia m gam hỗn hợp bột X gồm Al và một oxit sắt thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí H2. Phần 2 nung nóng trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Z, phần không tan T và 1,344 lít khí H2. Tách lấy phần không tan T cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch E chỉ chứa 1 muối sắt và 2,016 lít SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của oxit sắt là

A. Fe2O3.       B. FeO hoặc Fe2O3.

C. Fe3O4 hoặc Fe2O3.       D. Fe3O4.

Neo Pentan chọn trả lời