Neo Pentan

Cho 0,01 mol triolein phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,2M. Giá trị V là

A. 0,05.       B. 0,1.       C. 0,3.       D. 0,15.

Neo Pentan chọn trả lời