Neo Pentan

Cho 0,02 mol hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với HCl dư, thu được 1,77 gam hỗn hợp muối. Công thức của hai amin là

A. CH5N và C2H7N.     B. C3H7N và C4H9N.

C. C2H7N và C3H9N.     D. C3H9N và C4H11N.

Neo Pentan chọn trả lời