Neo Pentan

Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X, cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 29,6.       B. 27,8.       C. 10,8.       D. 20,2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời