Tống Sơn Mạnh

Cho 0,6 mol hỗn hợp khí X (ở điều kiện thường) gồm hai hiđrocacbon mạch hở, thuộc hai dãy đồng đẳng khác nhau trong số các dây đồng đằng sau: ankan, anken, ankin. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

– Phần 1: Cho qua dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng dung dịch tăng x gam, biết rằng lượng Br2 đã phản ứng là 80 gam.

– Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đụng P2O5 dư, bình 2 đựng dung dịch KOH dư, thì thấy bình 1 tăng y gam, bình 2 tăng 35,2 gam.

a) Tìm công thức phân tử của hai hidrocacbon.

b) Tính x và y.

Neo Pentan chọn trả lời