Kim Taehyung

Cho 10 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng kết thúc thấy có 1,04 gam chất rắn không tan. Tính thành phần phần trăn Cu và Fe2O3 trong hỗn hợp X.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời