Neo Pentan

Cho 10,45 gam hỗn hợp Na và Mg vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 6,16 lít H2 (đktc), 4,35 gam kết tủa và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

A. 22,85 gam.    B. 22,70 gam.    C. 24,60 gam.    D. 24,00 gam.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời