Thái Bá Dũng

Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch Y, sục từ từ khí H2S đến dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa Z. Hòa tan hết Z trong lượng dư dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 0,64 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất của HNO3). Mặt khác, dung dịch Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,098 mol KMnO4 trong H2SO4 loãng dư. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m

Neo Pentan chọn trả lời