Neo Pentan

Cho 19,24 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe và Cu vào dung dịch chứa Fe(NO3)3 0,75M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chứa 2 muối và 20,56 gam rắn Z. Cho 350 ml dung dịch NaOH 1,2M vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc, lấy phần rắn đem nung đến khối lượng không đổi thu được 28,11 gam rắn khan. Cho dung dịch HCl dư vào rắn Z, thấy thoát ra 2,688 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Mg có trong hỗn hợp X gần nhất với

A.13,0%         B.13,2%         C.13,1%        D.13,3%

huyen712194 trả lời