Neo Pentan

Cho 20 gam hỗn hợp silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng, phản ứng làm giải phóng 13,44 lít khí H2 (đktc). Tính phần trăm khối lược silic trong hỗn hợp ban đầu

A. 42%.         B. 84%.         C. 56%.         D. 44,8%.

Neo Pentan chọn trả lời