Neo Pentan

Cho 200 ml dung dịch CH3COOH 0,1M tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch X. Biết ở 25°C, Ka của CH3COOH là 10^-4,75, bỏ qua sự phân li của H2O. Giá trị pH của dung dịch X ở 25°C là

A. 1,69         B. 12,30         C. 8,95         D. 12,00

Neo Pentan chọn trả lời