Vương Tử Lam

Cho 20,3 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 7,84 lít hiđro thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn, thu được dung dịch A và còn lại 6,4 gam chất rắn không tan.

a. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b. Cho A tác dụng vừa hết với V lit dung dịch gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M thì thu được lượng kết tủa là lớn nhất. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Tính V và m.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời