Neo Pentan

Cho 22 gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin vào 400ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Y phản ứng vừa hết với 600ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng của lysin trong hỗn hợp X là

A. 7,3 gam.       B. 14,7 gam.       C. 7,35 gam.       D. 14,6 gam.

Neo Pentan chọn trả lời