Neo Pentan

Cho 27,6 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào lượng nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Sục khí CO2 đến dư vào X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau.

Giá trị của a là.

A. 0,16            B. 0,10            C. 0,08            D. 0,12

làm phiền admin giúp em lần nữa trả lời