Neo Pentan

Cho 29,4 gam axit glutamic tác dụng với dung dịch KOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 45,0.       B. 37,0.       C. 44,6.        D. 38,2.

Neo Pentan chọn trả lời