Bo Cau Trang

Cho 29,4 gam K2Cr2O7 vào 500 ml dung dịch HCl 3M thu được 5,376 lít khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn. Hiệu suất của phản ứng trên là?

A. 80%          B. 83,33%          C. 75%         D. 66,67%

Neo Pentan đã chọn câu trả lời