Neo Pentan

Cho 29,94 gam hỗn hợp X gồm anilin và phenylamoni nitrat tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 31,2 gam muối. Nếu đun nóng 29,94 gam X với 160 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị m là.

A. 15,16 gam            B. 13,60 gam

C. 16,72 gam            D. 14,32 gam

Neo Pentan đã chọn câu trả lời