Đỗ

Cho 2a mol P2O5 vào dung dịch X chứa 3a mol NaOH và 2a mol Na3PO4 thu được dung dịch Y. Cho dãy các chất sau: BaCl, Ba(OH)2, NaHSO4, K3PO4, NaNO3, HCl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch Y là:

A.3        B.5      C.6         D.4

Phùng Bảo đã trả lời