Neo Pentan

Cho 33,10 gam hỗn hợp M gồm X (công thức phân tử C8H21N3O6) và Y (công thức phân tử C4H12N2O4, là muối của axit cacboxylic đa chức) tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được 4,48 lít một khí Z duy nhất làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch G chỉ chứa 4 muối trong đó có 3 muối đều có n nguyên tử cacbon, muối còn lại có m nguyên tử cacbon trong phân tử. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phần trăm khối lượng của X trong M là 38,52%.

B. Cô cạn G được 28,0 gam muối khan.

C. X cũng là muối của axit cacboxylic đa chức.

D. Mối quan hệ của m và n là m = n + 1.

hoc sinh dot trả lời