Neo Pentan

Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra V lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A. 4,48.       B. 2,24.       C. 3,36.       D. 1,12.

Neo Pentan chọn trả lời