Neo Pentan

Cho 36,44 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,5 mol HCl và 0,12 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y không chứa ion NH4+ và 0,16 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O có tỉ khối so với H2 bằng 16,75. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào Y, thấy thoát ra 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất) đồng thời thu được 220,11 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là

A. 46,5%               B. 34,65%

C. 37,2%               D. 30,74%

Neo Pentan chọn trả lời