haha7012

Cho 38,15 gam hỗn hợp chất rắn X gồm: Al; Fe(NO3)2; Zn; MgO (2x mol); Fe (4x mol); Fe2O3 (x mol) tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa H2SO4 và KNO3 (tỉ lệ mol 16 : 3) thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng là 111,5 gam và 4,704 lít hỗn hợp khí Z (gồm NO, NO2 và 0,01 mol H2) có tỉ khối so với H2 là 389/21. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH. Lượng kết tủa cực đại có khối lượng 51,75 gam. Mặt khác cho Y tác dụng với AgNO3 dư được 27 gam kết tủa (bỏ qua Ag2SO4). Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp X gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 10,05%          B. 10,15%            C. 11,20%           D. 11,35%

Neo Pentan đã chọn câu trả lời