Neo Pentan

Cho 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 37,29.         B. 34,95.         C. 46,60.         D. 36,51.

trung đã trả lời