Nguyễn Đức Minh Anh

Cho 44,8 gam hỗn hợp (FeO, Fe2O3, Fe3O4) tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch H2SO4 2M. Sau phản ứng được a gam muối. Tính a.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời