Neo Pentan

Cho 4,9 gam Val-Ala-Gly tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 7,81.       B. 7,09.       C. 7,45.       D. 8,17.

Neo Pentan chọn trả lời