Neo Pentan

Cho 7,4 gam este X đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 4,6 gam C2H5OH. Tên của X là

A. Etyl fomat.       B. etyl axetat.

C. metyl axetat.       D. metyl propionat.

Neo Pentan chọn trả lời