jungchu0612

Cho 84 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba, BaO, Al, Al2O3 (oxi chiếm 20% về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y chứa 96,4 gam chất tan và 12,32 lít H2 (đktc). Cho từ từ V lít HCl 1M vao Y thu được m gạm kết tủa. Khi m = 31,2 thì giá trị lớn nhất của V là:

A. 1,5          B. 1,0          C. 2,5          D. 2,0

Quang Duc trả lời