Ngô Mỹ Tuệ

Cho 9 gam oxit của kim loại R tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 12,5% thu được dung dịch chứa một muối có nồng độ 17,757% (dung dịch A ). Làm lạnh dung dịch A thấy có 6,95 gam chất rắn X tách ra, phần dung dịch bão hòa có nồng độ 15,19% (dung dịch B ). Xác định kim loại R và công thức chất rắn X.

Neo Pentan chọn trả lời