Sinho89

Cho a gam hỗn hợp Fe, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít H2 đktc. Chất rắn không tan đem hòa tan trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thấy cần vừa đủ 20 gam dung dịch H2SO4 98% sinh ra V lít khí A đktc. Tính a, V?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời