Nunu

Cho a mol CO2 hấp thụ vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 thu được 23,64 gam kết tủa. Tìm a?

A. 0,12        B. 0,38        C. 0,36        D. 0,12 hoặc 0,38

Neo Pentan đã chọn câu trả lời