isoamyl axetat

Cho a mol hỗn hợp rắn X chứa Fe3O4 (0,5a mol), FeCO3, Al tác dụng với 2,688 lít (đktc) khí O2 đun nóng, kết thúc phản ứng chỉ thu được hỗn hợp rắn Y và 0,896 lít khí CO2. Cho Y phản ứng với HCl vừa đủ thu được 1,792 lít hỗn hợp khí và dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 404,76 gam kết tủa. Biết các khí đo ở đktc. Giá trị của a gần nhất là bao nhiêu?

A. 0,1.           B. 0,2.           C. 0,3.           D. 0,4.

Neo Pentan chọn trả lời