hoanguyen

Cho ba hidrocacbon mạch hở X, Y, Z đều có cùng số nguyên tử hidro (26 < MX < MY < MZ < 54). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z thu được 23,32 gam CO2. Mặt khác 10,74 gam E tác dụng vừa đủ với a mol Br2. Gía trị a gần nhất với

A. 0,6        B. 0,4         C. 0,5        D. 0,3

Neo Pentan đã chọn câu trả lời