Hanh Le Thi

Cho buta-1,3-dien tác dụng với Br2 (tỉ lệ mol 1 : 1). Số sản xuất đibrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là

A. 2          B. 3         C. 4         D. 1

Neo Pentan đã chọn câu trả lời