Neo Pentan

Cho các chất Al2O3, AlCl3, Fe(NO3)2, NaHCO3. Số chất vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4..

Neo Pentan chọn trả lời