Photphin

Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no có hai liên kết π trong phân tử, Y là axit no đơn chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O. Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được Na2CO3; 0,195 mol CO2 và 0,135 mol H2O. Cho các phát biểu sau:
(a) X là axit acrylic.
(b) Y là axit fomic.
(c) Giá trị của a là 2,3.
(d) Số mol NaOH phản ứng là 0,09.
(g) Trong hỗn hợp M: X và T có số mol bằng nhau.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

Phần trăm khối lượng của T trong M có giá trị gần nhất nào sau đây

A. 68,7          B. 68,1          C. 52,3          D. 51,3

Ngô Sỹ Dũng đã trả lời