Neo Pentan

Cho các chất: isobutan, isobutilen, isopren, vinyl axetilen, đivinyl, toluen, hexan. Số chất phản ứng được với nước brom là

A. 7.       B. 6.       C. 4.       D. 5.

Neo Pentan chọn trả lời