Neo Pentan

Cho các chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số chất phản ứng được với dung dịch Fe(NO3)2 là

A. 5.           B. 3.           C. 6.           D. 4.

Neo Pentan chọn trả lời