Neo Pentan

Cho các chất sau: (1) axit α-aminoglutaric; (2) axit α,ω-điaminocaproic; (3) metyl α-aminoaxetat; (4) amoni fomat; (5) axit axetic. Số chất tác dụng được với cả NaOH và HCl là

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2

Neo Pentan chọn trả lời