Neo Pentan

Cho các chất sau: axit axetic (X), axit fomic (Y), ancol metylic (Z) và metyl fomat (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

A. T, Z, Y, X.       B. Z, T, Y, X.       C. T, X, Y, Z.       D. Y, T, X, Z.

Neo Pentan chọn trả lời