Neo Pentan

Cho các chất sau: lysin, amoniac, natri axetat, axit glutamic. Số chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là

A. 3.       B. 2.       C. 4.        D. 1.

Neo Pentan chọn trả lời