Người lạ

Cho các dung dịch na2so4 1M, Nano3 1M, alcl3 1M có cùng độ điện li ở cùng nhiệt độ. Nêu thứ tự tăng dần áp suất thẩm thấu của các dung dịch?

Người lạ đã hỏi