Neo Pentan

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, tơ nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 2.         B. 3.         C. 5.         D. 4.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời