Neo Pentan

Cho các loại tơ: tơ visco, tơ tằm, tơ olon, tơ nilon-6, tơ nilon 6,6. Số tơ có chứa nguyên tố nitơ là:

A. 1.       B. 3.       C. 2.       D. 4.

Neo Pentan chọn trả lời