Neo Pentan

Cho các nhận định sau:
(a) Thành phần chính của đá vôi là CaCO3.
(b) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Mg2+ và Ca2+.
(c) Nhôm là kim loại phổ biến nhất trong vỏ trái đất.
(d) Trong tự nhiên, Al2O3 tồn tại cả dạng khan và dạng ngậm nước.
(e) Thạch cao sống có công thức là CaSO4.2H2O.
(g) Thành phần chính của quặng boxit là Al2O3.2H2O.
Số nhận định đúng là

A. 4.       B. 6.       C. 3.       D. 5.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời