Neo Pentan

Cho các phản ứng sau:
(1) Si + dung dịch NaOH      (2) Mg + CO2
(3) FeS + dung dịch HCl       (4) CO2 + dung dịch Na2SiO3
(5) SO2 + H2S                    (6) CaOCl2 + dung dịch HCl
Số phản ứng có tạo ra sản phẩm khí là

A. 5.          B. 4.         C. 3.         D. 6.

Neo Pentan chọn trả lời