Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(1) Etyl amin có công thức (CH3)2NH.
(2) Nước ép của quả chuối chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(3) Tơ visco được sản xuất từ xenlulozơ.
(4) Dung dịch I2 làm hồ tinh bột chuyển sang màu tím.
(5) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.
(6) Alanin dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao.
(7) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.
(8) Các este đều nhẹ hơn H2O và tan tốt trong nước.
(9) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanin, lysin, axit glutamic.
(10) Benzyl amin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch HCl.
Số phát biểu sai là:

A. 4.       B. 5.       C. 6.       D. 7.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời