Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Cao su dùng để sản xuất lốp xe, chất dẻo, chất dẫn điện.
(b) Trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc.
(c) Tất cả các axit béo đều tác dụng được với NaOH tỉ lệ mol 1: 1.
(d) Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit và là cơ sở tạo nên protein.
(e) Thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch axit thu được sản phẩm gồm xà phòng và glixerol.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời