Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Isopropylamin và propylamin đều là amin bậc một.
(c) Glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.
(d) Dung dịch đimetylamin làm xanh quì tím hay làm hồng dung dịch phenolphtalein.
(e) Dùng dung dịch AgNO3/NH3 có thể phân biệt glucozơ và fructozơ.
(g) Tơ visco và xenlulozơ trinitrat đều là polime nhân tạo.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời