Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Ở dạng mạch hở, fructozơ chứa 5 nhóm OH gắn vào 5 cacbon cạnh nhau và 1 nhóm CO.
(b) Trong tinh bột, amilopectin thường chiếm tỉ lệ cao hơn.
(c) Có thể dùng vôi tôi bôi lên vết đốt do côn trùng như kiến, ong, …để giảm sưng tấy.
(d) Các amino axit thiên nhiên là những hợp chất cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống.
(e) Thủy phân hoàn toàn fibroin của tơ tằm chỉ thu được các α – amino axit.
(g) Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường.
Số phát biểu sai là

A. 1.       B. 0.       C. 5.       D. 4.

Neo Pentan chọn trả lời